อบรมเตรียมความพร้อมการเป็น Trainer โครงการ E-commerce

อบรมเตรียมความพร้อมการเป็น Trainer โครงการ E-commerce

อบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็น Trainer โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี จัดอบรมโครงการการพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทย ส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ กล่าวเปิดกิจกรรมครั้งนี้
โดยในการอบรม มีการบรรยายในหัวข้อ “การเขียนคอนเทนต์เพื่อสร้างคุณค่าโอกาสทางการขาย” โดยนายฮาบิลลาห์ จะปะกียา เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพสินค้า” โดยนางสาวอัสลินดา ระเด่นอาหมัด เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และปิดท้ายช่วงเช้าด้วยหัวข้อ “การสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย H – shop” โดย นางสาวอาซีเยาะ ลาเตะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ และต่อด้วยช่วงบ่าย บรรยายหัวข้อ “การเชื่อมต่อหลายทางด้วย H-Shop” โดยนายอมีน มะหมัด เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์
ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นtrainer ในการจัดอบรมโครงการการพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทย ส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล ต่อไป
ติดตามความคืบหน้าการพัฒนานวัตกรรม HAL-Click

ติดตามความคืบหน้าการพัฒนานวัตกรรม HAL-Click

ออกแบบและติดตามความคืบหน้าการพัฒนานวัตกรรม HAL-Click ระบบตรวจติดตามการผลิตอาหารฮาลาล-ปลอดภัยในโรงพยาบาล

วันที่ 27​ พฤศจิกายน 2563 คณะทำงานการพัฒนาแพล็ตฟอร์ม HAL-Click ระบบติดตามกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลในโรงพยาบาล ประชุมติดตามความคืบหน้า​ในส่วนฟังก์ชันการรายงานผลในรูปแบบ Dashboard​ ของการพัฒนาแพล็ตฟอร์มนวัตกรรมระบบตรวจติดตามการผลิตอาหารฮาลาลในโรงพยาบาล​ (HAL-Click​ Project)​ ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติโครงการและทำสัญญา ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ด้านสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)​ โครงการ HAL CLICK เป็นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเอกสารและตรวจติดตามการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการผลิตอาหารฮาลาล-ปลอดภัยด้วยระบบ HAL-Q ให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและประหยัดทรัพยากร รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลากรของฝ่ายโภชนาการ ในการควบคุมการบวนการผลิตอาหารภายใต้กระบวนการผลิตอาหารตามมาตรฐานฮาลาล-ตอยยิบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการดูแลรักษาคนไข้ ในระหว่างการรับการรักษาในโรงพยาบาล

อบรมครูต้นแบบด้านการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

อบรมครูต้นแบบด้านการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

อบรมครูต้นแบบด้านการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี นำโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 30 คน ที่เข้าร่วมโครงการวิจัย “การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมี ดร.มูฮำหมัดอาฟีฟีย์ อัซซอลีฮีย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอิสลามศึกษา เป็นหัวหน้าโครงการ

ทั้งนี้ ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด ได้พูดคุยแนะนำกับคณะครูเกี่ยวกับแนวทางในการเรียนการสอนให้นักเรียนได้กล้าคิดและสามารถคิดอย่างสร้างสรรค์ มีกระบวนการคิดนอกกรอบ ป้อนคำถามให้นักเรียนกล้าที่จะตอบและแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลังจากนั้น นายพิทักษ์ อาดมะเร๊ะ หัวหน้าส่วนงานบริการหน่วยงานภายนอก ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างนวัตกรรมฮาลาลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน” เพื่อเป็นฐานให้กับครูในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างและพัฒนานวัตกรรมฮาลาลและสามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี

 

 

 

 

 

Halal Science & Nutrition Kids Camp@ Kohchan Pattani

Halal Science & Nutrition Kids [email protected] Kohchan Pattani

Halal Science & Nutrition Kids [email protected] Kohchan Pattani

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี นำโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดกิจกรรม (Halal Science & Nutrition Kids Camps @ Kohchan Pattani) ให้แก่ผู้นำเยาวชนด้านสุขภาพ ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ภาคประชาชน และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผอ.ศวฮ. จุฬาฯ กล่าวเปิดการอบรมพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ความสำคัญของวิทยาศาสตร์และกระบวนการคิด” กับการบรรยายโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ฮาลาล ในหัวข้อ “หลักการฮาลาลและสุขลักษณะพื้นฐานทางอาหาร” ได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อ “การชำระล้างนญิสและวัตถุดิบตามกระบวนการฮาลาล” และ “อาหารมุสลิมกับฮาลาลต่างกันอย่างไร” เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรู้ให้แก่ผู้นำเยาวชน ชุมชนบ้านเกาะจัน

ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ในรูปแบบของ Activities based learning เป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลด้วยการปฏิบัติจริง จากกิจกรรมฐาน โดยมีกิจกรรมดังนี้

ฐานที่ 1 “วัตถุดิบต้องสงสัยและวิธีการเลือกวัตถุดิบฮาลาล”

ฐานที่ 2 “วิธีการและกระบวนการทำอาหารฮาลาลและโภชนาการ”

ฐานที่ 3“การตรวจสอบสิ่งหะรอมและต้องสงสัยในอาหารฮาลาล”

ฐานที่ 4 “แอปพลิเคชันและนวัตกรรมฮาลาล”

ทั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จของโครงการ ทีไ่ด้สร้างความรู้ความเข้าใจให้คนในพื้นที่ ได้มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล

การทำงานพัฒนาร่วมกับคนในชุมชน นอกจากจะเป็นการพัฒนาที่แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุดแล้ว ยังช่วยให้คณะเจ้าหน้าที่ฯ เข้าใจถึงบริบทการพัฒนาชุมชน สภาพสังคมแต่ละพื้นที่ และพร้อมร่วมขับเคลื่อนสังคมในพื้นที่ให้ดีขึ้นเป็นลำดับ

ศูนย์​วิทยา​ศาสตร์​ฮาลาล​จุฬาลงกรณ์​มหา​วิทยาลัย​สำนักงาน​ปัตตานี​ จะร่วมจัดกิจกรรม​ลักษณะ​นี้ ให้เป็นภารกิจสำคัญ​ส่วนหนึ่งของการพัฒนา​กำลังคนต่อไป

 

พัฒนาครัวผลิตอาหารฮาลาล

พัฒนาครัวผลิตอาหารฮาลาล

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานปัตตานี ร่วมพัฒนาครัวผลิตอาหารฮาลาล ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดยะลา

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี ร่วมกับฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา โดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ บาบออาซิ แม ประธานฝ่ายกิจการฮาลาลและทีมงานจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังวัดยะลาและศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานปัตตานี เข้าสำรวจสถานที่และให้คำปรึกษาเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาครัวผลิตอาหารฮาลาลแก่เยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ซึ่งตั้งอยู่ ณ ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีเด็กและเยาวชนชายอยู่ในความควบคุมดูแล จำนวน 81 คน ซึ่งเด็กและเยาวชนกว่าร้อยละ 80 นับถือศาสนาอิสลามที่ต้องการบริโภคอาหารที่ฮาลาล จึงมีความประสงค์ที่จะจัดให้มีอาหารที่ถูกต้องตามมาตรฐานฮาลาลและอาหารที่ปลอดภัยแก่เยาวชนในศูนย์ฝึกฯแห่งนี้ และนัดหมายเพื่อพัฒนาระบบครัวต่อไป พร้อมกันนี้ทางศูนย์ฝึกฯยังขอความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่เพื่อการจัดกิจกรรมอื่นๆให้แก่เด็กและเยาวชนในศูนย์ฯฝึกในโอกาสต่อ ๆไป

 

ประชุมขับเคลื่อนโครงการ​ การศึกษาเพื่อความมั่นคง

ประชุมขับเคลื่อนโครงการ​ การศึกษาเพื่อความมั่นคง

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานปัตตานี เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการ การศึกษาเพื่อความมั่นคง

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี นำโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผอ.ศูนย์ พร้อมด้วย ทีมงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการการศึกษาเพื่อความมั่นคง) ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

วัตถุประสงค์หลักในการเข้าร่วมเพื่อจัดทำรับฟังนโยบายการดำเนินงานและจัดทำคำของบประมาณตามแผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2565 โดยมีหน่วยงานด้านการศึกษา เข้าร่วมกว่า 20 หน่วยงาน มีบุคลากรร่วมกว่า 90 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี