ศวฮ.ร่วมประชุมแผนงาน IMT-GT 1st Meeting of Task Force on Implementation Blueprint (IB) 2022-2026

ศวฮ.ร่วมประชุมแผนงาน IMT-GT 1st Meeting of Task Force on Implementation Blueprint (IB) 2022-2026

เมื่อวันจันทร์​ ที่​ 19 กรกฎาคม​ 2564 เวลา 09.00 – 12.30 น. ดร.พรพิมล มะหะหมัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศวฮ. พร้อมด้วยนางสาวสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษา ผอ. ด้านการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ ศวฮ คณะทำงานด้าน HAPAS เข้าร่วมการประชุม 1st Meeting of Task Force on Implementation Blueprint (IB) 2022-2026 ภายใต้กรอบแผนงาน IMT-GT ผ่านระบบออนไลน์ โดยการประชุมนี้เป็นการประชุมหารือถึงผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) แผนงาน IMT-GT ของคณะทำงานแต่ละสาขาทั้งสามประเทศเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อการกำหนดนโยบายและแนวทางในการกำหนดทิศทางการทำงานขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT ในระยะต่อไป

 

เข้าร่วมประชุม 4th IMT-GT Convergence Meeting on E-Commerce Platform

เข้าร่วมประชุม 4th IMT-GT Convergence Meeting on E-Commerce Platform

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการฯ นางสาวสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ ดร.พรพิมล มะหะหมัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ เเละคณะทำงานผลิตภัณฑ์เเละบริการฮาลาล (WGHAPAS) ภายใต้เเผนงาน IMT-GT เข้าร่วมประชุม 4th IMT-GT Convergence Meeting on E-Commerce Platform ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ Zoom
โดยมีประเด็นหลักในการหารือเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการพัฒนาเเพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าของกลุ่มความร่วมมือ IMT-GT ภายใต้ชื่อ IMT-Mall ในรูปแบบเว็บไซต์ซึ่งมีกำหนดเปิดตัวในการประชุม IMT-GT Summit ในเดือนตุลาคมนี้
ในการนี้ อ.เรวัตร วงศ์เดอรี หัวหน้าสำนักงานเชียงใหม่ได้นำเสนอที่ประชุมถึงโครงการด้าน e-commerce platform ที่ศูนย์ฯได้พัฒนาขึ้นมาอย่าง H-Shop เเละร้าน THA Shop ศูนย์รวมสินค้ามุสลิมจากทุกภูมิภาคที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้
งานแถลงข่าววิสัยทัศน์และนโยบายการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล”

งานแถลงข่าววิสัยทัศน์และนโยบายการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล”

งานแถลงข่าววิสัยทัศน์และนโยบายการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล”
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 11:00 น. เป็นต้นไป ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ดร.พรพิมล มะหะหมัด นางสาวมนฤดี เข็มทำ และเจ้าหน้าที่ ศวฮ. เข้าร่วมงานแถลงข่าววิสัยทัศน์และนโยบายการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” โดย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ในงานได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสินค้า ผลิตผลการเกษตร และอาหาร มาตรฐานฮาลาลของไทย
.
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำวิสัยทัศน์และนโยบายการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน“ฮาลาล” กล่าวว่า วิสัยทัศน์และนโยบายการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐานฮาลาล มีเป้าหมายให้ไทยเป็นประเทศผู้นำในการผลิต การแปรรูป การส่งออกและการพัฒนาสินค้าเกษตร และอาหารฮาลาลที่ได้รับความเชื่อมั่นในระดับสากล และเข้าสู่ตลาดโลกด้วยมาตรฐานฮาลาลไทย โดยใช้หลักศาสนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายในปี 2570 ผ่านการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่กำหนดทั้งหมด 5 แนวทาง ได้แก่
(1) การเพิ่มศักยภาพหน่วยงานรับรองมาตรฐานฮาลาล
(2) การสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าเกษตรและอาหาร ด้วยมาตรฐานฮาลาลไทย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(3) การเสริมสร้างองค์ความรู้ในการผลิต และการบริหารจัดการตั้งแต่ระดับฟาร์มจนถึงผู้บริโภค
(4) การเพิ่มศักยภาพทางตลาด และโลจิสติกส์
(5) การยกระดับความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งใน และต่างประเทศ
ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวฮาลาลไทย (Thailand Halal Blueprint) ฉบับแรกที่มีความสมบูรณ์ประกอบด้วยเป้าหมาย วิสัยทัศน์ แผนปฏิบัติการ (Action Plan) โครงการและงบประมาณเป็นแผนแม่บทสำหรับ การพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับโลก นายอลงกรณ์ ยังเปิดเผยด้วยว่า ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา
ศวฮ.เข้าร่วมประชุมและตัดสินรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น (Priminister’s Export Award)2564

ศวฮ.เข้าร่วมประชุมและตัดสินรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น (Priminister’s Export Award)2564

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30-16.30 น.
นายอิรฟัน แวหะมะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนเข้าร่วม ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น (Priminister’s Export Award) รอบสัมภาษณ์ ประเภทรางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal) ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ ZOOM
โดยมีนางสาวณัฐิญา สุจินดา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม (แทนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) เป็นประธานในประชุม และมีผู้แทนจากหลายหน่วยงานเข้าร่วม อาทิเช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นางสาวอินทิรา สุขสุโฉม ผู้แทนสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมอุสาหกรรม สภาหอการค้าไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นต้น
ในการประชุมครั้งนี้มีสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 8 บริษัท แบ่งตามขนาดได้แก่
1. บริษัทขนาดเล็ก (S) จำนวน 3 บริษัท
2. บริษัทขนาดกลาง (M) จำนวน 1 บริษัท
3. บริษัทขนาดใหญ่ (L) จำนวน 4 บริษัท
โดยที่แต่ละบริษัท ต้องได้รับคะแนนจากการสัมภาษณ์อย่างน้อยร้อยละ 70, 75 และ 80 ตามลำดับ ถึงจะผ่านเข้ารอบถัดไป
ศวฮ.รับเชิญบรรยาย Training Course on “How to Establish Halal Products Testing Laboratory?

ศวฮ.รับเชิญบรรยาย Training Course on “How to Establish Halal Products Testing Laboratory?

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30-16.30 น. ตามเวลาในประเทศปากีสถานซึ่งตรงกับเวลาในประเทศไทย เวลา 11.00-18.30 น.
หน่วยงาน COMSTECH Secretariat, Islamabad จัดงานอบรมในหัวข้อ An Advanced Training Course on “How to Establish Halal Products Testing Laboratory?” ภายในงานมีการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน และ Laboratory technique โดยมีวิทยากรจาก SMIIC Technical committee member และผู้เชี่ยวชาญ จากหลากหลายประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ตุรกี ปากีสถาน อิหร่าน ไทย เป็นต้น ประกอบไปด้วย 3 session คือ
Session I – Introduction of Concept of Halal, and a Global View of Halal Industry
Session II – Standards for Halal Testing Laboratories
Session III – Emerging of Non-halal Contaminants in Food and in Non-food
Samples: Challenges and Solutions
โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
ใน Session I ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องฮาลาลและสถานการณ์วัคซีน COVID-19 ในปัจจุบันและในช่วง Session III ดร.พรพิมล มะหะหมัด และดร.นัจวา ยานยา สันติวรกุล เป็นวิทยากรในเรื่องเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เช่น Fatty acid, Alcohol และ DNA
อบรมโครงการ (E-commerce) ครั้งที่  7

อบรมโครงการ (E-commerce) ครั้งที่ 7

ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน ศูนย์วิทยาศตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกองทุนพัฒนาดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดอบรมโครงการการพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เพื่อผู้ประกอบการไทยส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล” ครั้งที่ 7 ในรูปแบบออนไลน์ การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและขยายตลาดให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มตลาด IMT-GT & GMS มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม และประเภทอื่นๆ ผู้ประกอบการทุกท่านให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี