รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครนายก ร่วมให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครนายก ร่วมให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 14:00 – 17:00 น.

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมด้วย ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์  คุณอาทร ดะห์ลัน ผู้จัดการมูลนิธิมุฮัมมะดียะฮฺ พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครนายก นำทีมโดย  คุณสมชาย หวังสวัสดิ์

ร่วมให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมเสริมสร้างความเข้มแข็งตามสถาบันครอบครัว เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านนวัตกรรมฮาลาล จ.นครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัศนคติที่ดีต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น โดยนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลส่งเสริมสนับสนุนสตรีมุสลิมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้มีความเข้าใจด้านวิทยาศาตร์ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสตรีมุสลิมและเจ้าหน้าที่ ร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 200 ท่าน

ในการนี้ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้ แนะนำศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านนวัตกรรมฮาลาล จ.นครนายก รวมทั้งได้ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล นวัตกรรมฮาลาล และการดำเนินงานวิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมการนี้โรงเรียนบ้านทำนบได้ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกด้วย

 

ศวฮ.เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ศวฮ.เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ในระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย นางสาวมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร/ผู้จัดการคุณภาพ ดร.พรพิมล มะหะหมัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (ส่วนงานห้องปฏิบัติการ) เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง (Reassessment) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ช่วงที่ 2 ซึ่งทางห้องปฏิบัติการได้รับการตรวจทางด้านเคมีและขอบข่ายที่ได้การรับรองครั้งนี้ คือ การทดสอบ/การวิเคราะห์ส่วนประกอบของกรดไขมันในน้ำมัน อาหารและสิ่งส่งตรวจทางชีวภาพ และ การทดสอบ/การวิเคราะห์ปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่ม

โดยมีคณะผู้ตรวจประเมินดังนี้

  1. อ. ทิพวรรณ นิ่งน้อย (ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ/เคมี)
  2. นางสาวสุวัฒณี อยู่วัฒนา (ผู้ประสานงานสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ)

ทั้งนี้ในการตรวจประเมินฯ ห้องปฏิบัติการได้รับข้อสังเกต รวมไปถึงคำแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และพร้อมปฏิบัติตามข้อเเนะนำของผู้ตรวจประเมินเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 ต่อไป

 

 

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน บรรยายในงานสัมมนาวิชาการ ณ ประเทศอินโนีเซีย

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน บรรยายในงานสัมมนาวิชาการ ณ ประเทศอินโนีเซีย

ในวันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิทยาศาตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “The Halal Science Center,​Chulalongkorn University: Its Estrablistment, Facilities, Activities and SDGs” ในงานสัมมนาวิชาการ Global Engagrment Colloquium 2022 ณ University Islam Bandung (UNISBA) เมื่องบันดง ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ทั้งสิ้น 818 ท่าน ทั้งในห้องประชุมและเข้าร่วมผ่านระบบ zoom meeting

ในการบรรยายครั้งนี้ อาจารย์วินัยได้แสดงให้เห็นถึงตลาดสินค้าฮาลาลที่ยังมีศักยภาพในการเติบโตอีกมาก และการใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลในการอำนวยความสะดวกและเป็นผู้ช่วยทางด้านวิชาการให้กับกระบวนการตรวจรับรองฮาลาล รวมถึงชี้ให้เห็นการเติบโต และดำเนินงานภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์ การวางระบบ การพัฒนานวัตกรรมฮาลาล การพัฒนาแพลตฟอร์มที่จะสามารถสนับสนุนการทำงานอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์งาน THA2022 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2022 นี้ด้วย

 

จุฬาลงกรณ์ถ่ายทอดวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่แอฟริกา

จุฬาลงกรณ์ถ่ายทอดวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่แอฟริกา

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนด้านเทคนิคของสถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาสำหรับประเทศมุสลิม (The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries – SMIIC) ภายใต้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศอิสลาม (Organization of Islamic Cooperation-OIC) ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอสุกรในผลิตภัณฑ์อาหารให้กับนักวิทยาศาสตร์ในกลุ่มประเทศแอฟริกา หน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมนี้คือ SMIIC ร่วมกับคณะกรรมการถาวรเพื่อความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministerial Standing Committee on Scientific and Technological Cooperation – COMSTECH) อันเป็นผลจากปฏิญญาอะบูดาบี ในการประชุมผู้นำ OIC ครั้งที่ 2 ที่ให้พัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของประเทศสมาชิกที่พัฒนาระดับต่ำ (The Least-Develped Countries – LDC) (ข้อ#32)

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-17.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศยูกานดา ดร.พรพิมล มะหะหมัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศวฮ. พร้อมด้วยนางสาวซูไนนี มาหะมะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์เข้าทำหน้าที่วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การทดสอบการปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกรในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์จัดโดย COMSTECH และ SMIIC ร่วมกับมหาวิทยาลัยอิสลามในยูกันดา จัดงานอบรม ณ ห้องปฏิบัติการแห่งชาติ The National Agriculture Research Organization (NARO) เมืองกาวันดา ประเทศยูกันดา ผู้เข้าร่วมอบรมมี 30 คน จาก 13 ประเทศ ได้แก่ Uganda, Nigeria, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Cameroon, Mali, Côte d’Ivoire, Gambia, Senegal, Somalia, และ Benin โดยมีวัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลของประเทศไทยรวมถึงการสาธิตให้เห็นถึงการดำเนินงานที่สามารถบูรณาการนิติวิทยาศาสตร์และการมาตรฐานเข้ากับกระบวนการตรวจสอบรับรองทางศาสนา

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจและตั้งใจอย่างดียิ่ง โดยมุ่งหวังที่จะนำเทคนิคไปใช้ในงานพัฒนาด้านมาตรฐานฮาลาลในประเทศของตนเอง พัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดย ศวฮ. ที่ยกระดับถึงนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่เรียกว่า HAFOLAB (Halal Forensic science Laboratory) กระทั่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025:2017 และ ISO9001:2015 ได้รับการยกย่องอย่างมาก

ในตอนท้ายมีการประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านฮาลาล Thailand Halal Assembly 2022 จัดโดย ศวฮ. ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 นี้ โดยผู้เข้าร่วมอบรมแสดงความสนใจเข้าร่วมจึงคาดหมายว่าในปีนี้จะมีผู้เข้าร่วมจากทวีปแอฟริกามากขึ้น

 

ศวฮ.ต่ออายุ MOU ร่วมกับ Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka อินโดนีเซีย

ศวฮ.ต่ออายุ MOU ร่วมกับ Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka อินโดนีเซีย

ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09:30 น.

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าพิธีลงนามต่ออายุ MOU ร่วมกับ Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka อินโดนีเซีย

 

ศวฮ.หารือการส่งออกสินค้าไทยสู่บาห์เรนและตะวันออกกลาง

ศวฮ.หารือการส่งออกสินค้าไทยสู่บาห์เรนและตะวันออกกลาง

ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565  เวลา 11:00 – 12:00 น. 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นายมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผอ.ด้านบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ นายอิรฟัน แวหะมะ นายนันทชัย แดงวิจิตร์ และนายอาณัติ มะติมุ เข้าร่วมประชุมและหารือถึงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในด้านวิชาการและด้านธุรกิจในการสนับสนุนสถานประกอบการไทยส่งออกสินค้าไทยสู่ประเทศบาห์เรนและตะวันออกกลาง ในอนาคต

โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวกรปณต วงษ์สุนทร จากสมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลาง และ นางสาว ดาริกา บุญวิริยาภรณ์ Business Consultant ThaiMart Bahrain ค่ะ