ได้รับการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation phase 1

ได้รับการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation phase 1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 -12.00 น. ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล(ห้องปฏิบัติการด้านเคมี) และห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาฮาลาลวันมูหะหมัด นอร์ มะทา ได้รับการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation phase 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างการยอมรับร่วมที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับประเทศ มุ่งเน้นให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จากศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนางสาวมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารม ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวยูอาน่าร์ นุ่งอาหลี หัวหน้างานทางห้องปฏิบัติการและร่วมด้วยนักวิทยาศาสตร์เข้ารับการตรวจประเมิน
ศวฮ.ต้อนรับเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ศวฮ.ต้อนรับเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 ศวฮ.
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (ศวฮ.)พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ นายระห์หมัต บูดีมัน (H.E. Mr. Rachmat Budiman) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ทางการทูตในโอกาสเข้าพบผู้อำนวยการศูนย์ฯเพื่อรับทราบความเป็นมา บทบาท เเละการดำเนินงานของศวฮ. รวมทั้งได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลในลำดับถัดมา
ในการนี้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือด้านการเเลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่ไทยมีความเชี่ยวชาญในระดับสูงผ่านโครงการฝึกงานของนักศึกษาหรือการจัดคอร์สอบรมระยะสั้นให้แก่นักศึกษาอินโดนีเซียที่เข้ามาศึกษาในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิดที่นักศึกษาไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ นอกจากนี้ยังได้หารือในประเด็นการพัฒนาวัคซีนฮาลาลซึ่งศวฮ.มีเเผนที่จะนำตัวอย่างวัคซีนโควิด 19 ที่มีการฉีดในประเทศมาตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนสารต้องห้ามตามหลักการศาสนาอิสลามหรือไม่ โดยทางฝ่ายอินโดนีเซียได้เเสดงท่าทีสนใจในความร่วมมือเเละเเลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาวัคซีนฮาลาลร่วมกันในอนาคต
ศวฮ.ต้อนรับร้อยโท สัณชัย เองตระกูล (คุณเป็ก) และทีมงาน พร้อมคุณ ภูษิต ศศิธรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด

ศวฮ.ต้อนรับร้อยโท สัณชัย เองตระกูล (คุณเป็ก) และทีมงาน พร้อมคุณ ภูษิต ศศิธรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด

วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
ร้อยโท สัณชัย เองตระกูล (คุณเป็ก) และทีมงาน พร้อมคุณ ภูษิต ศศิธรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด (Expolink Global Network) ผู้จัดงานแสดงสินค้าหรือเทรดแฟร์ของเมืองไทย (ThaiFex)
เข้าพบ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ให้การต้อนรับ
ในวันนี้ทางคณะได้เข้ามาปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ที่จะพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานฮาลาล โดยใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลสนับสนุน เพื่อสร้างคุณภาพให้สอดคล้องกับความปลอดภัย
นอกจากนั้น รศ.ดร.วินัย ได้อธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาของศูนย์ฯ ให้ทีมงานทราบ การใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลในการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าของประเทศ
รวมถึงหารือการร่วมงานกับคุณเป็ก ในอนาคตในการสร้างแบรนด์ฮาลาลของประเทศ โดยใช้แนวคิดที่ว่า “สร้างการรับรู้ในรูปแบบใหม่ ให้แก่คนรุ่นใหม่” โดยการใช้ youtuber ชื่อดังมาสรรสร้างประชาสัมพันธ์ฮาลาลของประเทศให้มีศักยภาพ ด้วย ตราฮาลาล ที่ Top up ด้วยระบบ HAL-Q การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ การใช้ H-number การใช้สบู่ดิน เป็นต้น
การหารือในครั้งถัดไปทางคุณเป็ก จะส่งทีม ครีทเอเตอร์ มาหารือ เพื่อคิดคอนเท้น ในการนำเสนอการรับรู้ รูปแบบใหม่ โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน มอบหมายให้ นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ เป็นผู้ประสานงานการดำเนินงานครั้งนี้ต่อไป
ศวฮ.ร่วมต้อนรับ อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศวฮ.ร่วมต้อนรับ อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 10.00น. -12.00น.
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และคณะบริหาร ศวฮ. ร่วมต้อนรับ ผศ.ดร.วริพัสย์ อารีกุล อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือและขอคำแนะนำในการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยอาหารทั้งนี้ได้แนะนำหลักสูตรและพูดถึงแนวทางหลักสูตรว่ามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร รวมถึงมีความรู้ทักษะปฎิบัติ ด้านมาตรฐานสินค้าฮาลาลของประเทศอีกด้วย
หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมฝ่ายบริหารได้นำพาอาจารย์ เยี่ยมชมแลปได้รับคำชื่นชมว่าห้องแลปเราเป็นห้องแลปที่ทันสมัยเป็นอย่างมาก
ศวฮ.ลงนามมาตรฐานฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยววิถีมุสลิมในประเทศไทย กับ ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา

ศวฮ.ลงนามมาตรฐานฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยววิถีมุสลิมในประเทศไทย กับ ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา

วันที่ 4 มีนาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลงนามข้อกำหนดขอบเขตของงานในโครงการจัดทำมาตรฐานฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยววิถีมุสลิมในประเทศไทย กับ ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา โดยมีนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล หัวหน้าโครงการฯ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาศักยภาพของร่างมาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการที่เป็นมิตรต่อมุสลิมในบริบทของประเทศไทย ในสภาวะหลังการระบาดของโรคโควิด และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมุสลิมหลังการระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งตีพิมผลงานที่ศึกษาลงในวารสารวิชาการ
+6
ศูนย์วิทยาศาสตร์ศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมวิจัยแก้ปัญหาให้ภาคอุตสาหกรรม

ศูนย์วิทยาศาสตร์ศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมวิจัยแก้ปัญหาให้ภาคอุตสาหกรรม

ศูนย์วิทยาศาสตร์ศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมวิจัยแก้ปัญหาให้ภาคอุตสาหกรรม
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และนักวิทยาศาสตร์
เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรม กรณีปลอมปนเนื้อสัตว์ชนิดอื่นในผลิตภัณฑ์จากจระเข้ (เนื้อ เลือด น้ำมัน )
ศ.นสพ พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป อดีตคณบดี คณะสัตว์แพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ นำผู้ประกอบการ บริษัทปัญญาฟาร์ม กำแพงแสน จำกัด จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ขนาดใหญ่ มีจระเข้มากกว่า 10,000 ตัว เลี้ยงเพื่อขายเชิงพาณิชย์ มีทั้งสินค้าบริโภคแ ื ละอุปโภค
นายแพทย์ ปัญญา ยังประภากร ประธานกรรมการ บริษัท ปัญญาฟาร์ม ได้เล่าว่าเนื้อจระเข้ ที่ทางบริษัทส่งออกไปยังต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจีน หรือฮ่องกง เมื่อผ่านพ่อค้าคนกลางแล้วมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ โดยผสมเนื้อสัตว์อื่นที่ราคาถูก โดยทางบริษัทฯ มีข้อสัณนิษฐาน ว่า อาจเป็นเนื้อไก่ เนื้องู เนื้อปลา รวมถึงเนื้อตัวเงินตัวทอง ในการนี้จึงมาขอความร่วมมือกับทางศูนย์ฯ เพื่อที่จะพัฒนาเทคนิค เพื่อตรวจสอบการปลอมปนดังกล่าวฯ
โดยทีมหน่วยปฎิบัติการวิจัยและนวัตกรรมชีววิทยาระดับโมเลกุลฮาลาล (HMBI) ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าหน่วย ได้เสนอ เทคนิค Multiplex HRMA ซึ่งเป็นเทคนิคทาง DNA สามารถตรวจสอบสัตว์ได้ที่ละหลายๆ ชนิดพร้อมกัน ซึ่งเหมาะสมกับงานทางห้องปฎิบัติการ นอกจากนั้น ยังจะพัฒนาต่อยอดเป็นเทคนิค Strip test เพื่อประยุกต์ใช้ตรวจหน้างาน แบบ Onsite Detection
ซึ่งทางศวฮ. จะเขียนโครงร่างวิจัย งานดังกล่าว เพื่อของบประมานสนับสนุนกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก ต่อไป
ถ้างานวิจัยดังกล่าวสำเร็จจะถือว่าเป็นงานวิจัยที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม แก้ไขปัญหาให้ผู้ประกอบการ และส่งออกสินค้าไทยไปยังต่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้น