เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 นายมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ  ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาจาก The Bogor Agricultural University, Business School (SB-IPB) จากรัฐ Bogor ประเทศอินโดนีเซีย จำนวนกว่า 60 ท่าน โดยเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ได้ให้ความสนใจงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล และสนใจที่จะทำงานวิจัยด้านงานวิทยาศาสตร์ฮาลาลในประเทศอินโดนีเซียต่อเนื่องไป