Bebeb AKN Dijundjunan อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ผู้แทนถาวรประจำ UN-ESCAP และคณะ เข้าพบ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล โดยคุณBebeb AKN Dijundjuna ให้ความสนใจกับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาลมาก เพราะเห็นว่าการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ไม่ได้ทำประโยชน์ให้เฉพาะประเทศไทยเพียงอย่างเดียวยังส่งผลดีให้เอเซียและทั่วโลกอีกด้วย เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย