ตรวจประเมินต่ออายุการรับรอง ISO ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ศวฮ.

ตรวจประเมินต่ออายุการรับรอง ISO ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ศวฮ.

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 18.00 น. รศ.ดร.วินัยดะห์ลัน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร/ผู้จัดการคุณภาพ ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ รับการตรวจประเมิน และเข้าร่วมการปิดการประชุมเพื่อสรุปการตรวจประเมิน ของห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯเพื่อต่ออายุการรับรอง (Reassessment) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

สถาบันฮาลาล เข้าหารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานการพัฒนาด้านฮาลาลกับ ผอ.ศวฮ.

สถาบันฮาลาล เข้าหารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานการพัฒนาด้านฮาลาลกับ ผอ.ศวฮ.

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมด้วย คุณสมพล รัตนาภิบาล คุณต่อศักดิ์ สุทธิชาติ ที่ปรึกษาผอ. นางสาวมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัย ได้ต้อนรับผศ.ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถานบันฮาลาล ผศ.ดร.อาลี สาเมาะ รองผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ และคณะ

ซึ่งในการนี้ทางสถานบันฮาลาลขอเข้าพบเพื่อหารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านฮาลาล อีกทั้งฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานบันฮาลาลคนใหม่จึงได้ขอคำแนะนำในด้านการบริหารงานจากรศ.ดร.วินัย และตอนท้ายได้มีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ของศวฮ.อีกด้วย

 

ศวฮ. ร่วมประชุมคณะทำงานด้านฮาลาลอาเซียน ครั้งที่ 16 (the 16th AWGHT)

ศวฮ. ร่วมประชุมคณะทำงานด้านฮาลาลอาเซียน ครั้งที่ 16 (the 16th AWGHT)

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

ดร.พรพิมล มะหะหมัด และ น.ส. เกษิณี เกตุเลขา ผู้แทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านฮาลาลอาเซียน ครั้งที่ 16 (the 16th AWGHT) ผ่านระบบออนไลน์ การประชุมครั้งนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ (ผอ.กรป.) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมด้วยผู้แทนจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ผู้แทนจากฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนจากสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากสำนักพัฒนาระบบและรับรอง มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) และ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ (กรป.)โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบดังนี้
– ผลการดำเนินโครงการ Gap Analysis Halal Standard Task Force ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการด้านฮาลาลภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT-GT
– คู่มือ ASEAN General Guidelines on Halal Food
– ข้อเสนอโครงการ Workshop on Halal Certification Scheme ของไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการรับรองระบบการผลิตสินค้าฮาลาลภายในอาเซียน
– การรวบรวมและขึ้นทะเบียนของ food additives ในอาหารฮาลาล
– ข้อเสนอโครงการจาก partner ได้แก่ โครงการ opportunities and challenges in regulating Halal food in ASEAN (Wageningen University) และโครงการความร่วมมือ AFBA-FIA engagement with ASEAN Working Group on Halal Food

2. ที่ประชุมมีมติให้ประเทศสมาชิกอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านฮาลาลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำ ASEAN Halal Food Website และแจ้งให้ไทย (มกอช.) ทราบเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำลง website ต่อไป

3. ประเทศกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพในการประชุม AWGHF ครั้งต่อไป

 

ศวฮ. จัดโครงการอบรมสัมมนาการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่ครัวเรือน ณ จ.นครนายก

ศวฮ. จัดโครงการอบรมสัมมนาการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่ครัวเรือน ณ จ.นครนายก

ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครนายก ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่ครัวเรือน เพื่อเตรียมความพร้อมองค์ความรู้ใหม่สำหรับภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจหลัง COVID-19 และอบรมสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดทุกมัสยิดในจังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจในเรื่องไวรัส COVID-19 สุขอนามัยและการปฏิบัติตัวเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ฮาลาล มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริหารจัดการองค์กรมัสยิดในยุค New Normal ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เป็นประธานในพิธีพร้อมวิทยากรบรรยาย อิหม่ามมูฮำหมัด อุสาหะ (ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครนายก) กล่าวต้อนรับ ณ วังรี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมจาก 27 มัสยิด ทั้งหมดประมาณ 400 คน

รายการมุสลิมไทม์ เข้าขอสัมภาษณ์ รศ.ดร.วินัย ประเด็นเนื้อหมูปลอมเป็นเนื้อวัว

รายการมุสลิมไทม์ เข้าขอสัมภาษณ์ รศ.ดร.วินัย ประเด็นเนื้อหมูปลอมเป็นเนื้อวัว

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายสมาน งามโขนง พร้อมด้วยทีมงาน บ.อามานะห์ จำกัด เข้าขอพบ มอบกระเช้าแด่รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ในวาระโอกาสวันอีดิ้ลอัฎฮาที่จะถึงนี้ รวมถึงเข้าขอสัมภาษณ์ในประเด็นเรื่องเนื้อหมูปลอมเป็นเนื้อวัว เพื่อออกกาศรายการมุสลิมไทม์ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ทางช่องททบ. 5