สกอท. ร่วมกับศวฮ. จัดอบรมฮาลาล 18 จังหวัด : สมุทรปราการ

สกอท. ร่วมกับศวฮ. จัดอบรมฮาลาล 18 จังหวัด : สมุทรปราการ

เมื่อวันพฤหัส ที่ 11 สิงหาคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการประจำจังหวัดสมุทรปราการ และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย จัดงาน  “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักรประจำปี 2559″ ณ นครริมขอบฟ้าเมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ โดยมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมประมาณ 600 คน

IMG_0053

IMG_0061

IMG_0066

ภาพบรรยากาศ : การลงทะเบียนของผู้เข้าอบรมในตอนเช้า พร้อมกับเอกสารประกอบการอบรม 1 ชุด

IMG_0074

IMG_0080

ภาพบรรยากาศ : บรรยายเรื่อง “ข้อกำหนดการตรวจรับรองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล พ.ศ. 2559” และ “ข้อกำหนดการตรวจรับรองฮาลาลโรงเชือดและการชำแหละชิ้นส่วน พ.ศ. 2559” โดย อ. ณรงค์ ขันทนิตย์ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

IMG_0084

IMG_0098
ภาพบรรยากาศ : บรรยายเรื่อง “ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. 2558” และ “ข้อบังคับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเรื่อง การดำเนินการตรวจรับรองสถานประกอบการการตรวจผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2559” และข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติการใช้ขอเครื่องหมายรับรองฮาลาลและการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลบนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ปี พ.ศ. 2559 โดย อ.เสรี ล้ำประเสริฐ รองเลขาธิการ สกอท
IMG_0109 ภาพบรรยากาศ : บรรยายเรื่อง “ข้อบังคับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ ว่าด้วยการดำเนินงานกิจการฮาลาลตรวจผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2559” โดย อ.ไพศาล พรหมยงค์ ประธานกรรมการกลางอิสลามจังหวัดสมุทรปราการ

IMG_0162

ภาพบรรยากาศ : บรรยายเรื่อง “วัตถุดิบและสารเคมีที่ควรระวัง” และ “กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการรับรองฮาลาล” โดย คุณ มาริสา มารแพ้ หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม

14030752_1678244499162737_1274936847

 

โครงการเข้าร่วมงานก​ารทูตเชิงเศรษฐกิจเพื่​อเพิ่มพูนศักยภาพในด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษต​รและอาหารแปรรูปของไท​ย ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

โครงการเข้าร่วมงานก​ารทูตเชิงเศรษฐกิจเพื่​อเพิ่มพูนศักยภาพในด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษต​รและอาหารแปรรูปของไท​ย ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

วันที่ 6 มิถุนายน 2559 คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ และคุณมนฤดี เข็มทำ เจ้าหน้าที่บริการการวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯเดินทางปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมประชุมหารือกับสถาบันอาหารของประเทศเนเธอร์แลนด์ (Top Institute Food and Nutrition/TIFN) เมือง Wageningen Netherlandsเป็นสถาบันความร่วมมือภาครัฐ-เอกชนด้านการวิจัยเกษตรและอาหารซึ่งเป็น 1 ใน 9 สาขานวัตกรรมที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ (ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงกิจการเศรษฐกิจ)ให้ความสำคัญและเป็นส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนของเนเธอร์แลนด์อย่างมีนัยสำคัญ และทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เสนอข้อมูลการบริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ มาตราฐานอุตสหกรรม ความปลอดภัยอาหารฮาลาล ผลิตภัณฑ์อาหาร การรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลของประเทศไทย

1314
คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ และคุณมนฤดี เข็มทำ เจ้าหน้าที่บริการการวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าศึกษาดูงานการวิจัยประยุกต์ด้านการเกษตร ของมหาวิทยาลัย Wageningen University and Research (WUR) สถาบันการศึกษาและวิจัยที่เป็นเลิศในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านอาหาร(ทางด้านโภชนาการ ความมั่นคงทางอาหาร  ความปลอดภัยทางอาหารและโลจิสติกส์ ติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกด้านชีววิทยาศาสตร์  ติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก และด้านบริหารจัดการ นโยบายส่งเสริมการนำนวัตกรรม และองค์คววามรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การให้ความรู้เกษตรกรกับนักวิจัยและการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย

17

18

วันที่ 7 มิถุนายน 2559: คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ และคุณมนฤดี เข็มทำ เจ้าหน้าที่บริการการวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯเดินทางเข้าศึกษาดูงานการปลูกพืชโรงเรือนที่ Demokwekerij Westland เพื่อศึกษาการเพาะปลูกโดยการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในระบบการผลิตอุตสากรรมสมัยใหม่

34
คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศและคุณมนฤดี เข็มทำ เจ้าหน้าที่บริการการวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าศึกษาดูงานการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า ที่บริษัท Axia seeds เพื่อศึกษาระบบการจัดการของผลิตภัณฑ์การเกษตร

40

คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศและคุณมนฤดี เข็มทำ เจ้าหน้าที่บริการการวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เพื่อเข้าร่วมรับประทานอาหารเย็นที่บ้านพักของท่านอิทธิพร บุญประคอง เอกอัคราชฑูตประจำเนเธอร์แลนด์ นายนิษณะ ทวีพัพาณิชย์ อัครราชฑูตที่ปรึกษา (ฝ่ายพาณิชย์) และ ดร.มานพ สิทธิเดช อัครราชฑูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)พร้อมคณะเดินทางในครั้งนี้

43 44 45
วันที่ 8 มิถุนายน 2559:คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ และคุณมนฤดี เข็มทำ เจ้าหน้าที่บริการการวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯเดินทางเพื่อเข้าพบปะหารือและบรรยายโดยคุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษา ผอ. ฝ่ายต่างประเทศ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องฮาลาลของประเทศไทย การรับรอง มาตรฐานที่ใช้ในอุตสหกรรมฮาลาล การใช้ห้องปฏิบัติการ การนำเสนอข้อมูลบทบาทขององค์กรศาสนา และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย โดยใช้แนวทางศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ ให้กับหน่วยงานการรับรองฮาลาลของประเทศเนเธอร์แลนด์ (Halal correct certification Netherlands) ในการบรรยายครั้งนี้ท่านเอกอัครราชฑูตประจำเนเธอร์แลนด์เข้าร่วมฟังครั้งนี้ด้วย

52
วันที่ 9 มิถุนายน 2559:คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ และคุณมนฤดี เข็มทำ เจ้าหน้าที่บริการการวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯเดินทางเข้าร่วมงานนิทรรศการ Free from Food Expo 2016 RAI Amsterdam Netherlands โดยผู้จัดงานคือ Enterprise Europe Network Nederlandจัดงานที่ ฮอลล์ 4 และ 5 ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ RAI Amsterdam กรุงอัมสเตอร์ดัม เป็นการแสดงผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ปลอดสารพิษ อาหารเพื่อสุขภาพและอาหารเสริม จัดขึ้นเป็นครั้ง 4 และเป็นเวทีเดียวในยุโรปที่จัดในรูปแบบการสร้างเครือข่ายระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ตลอดจนเป็นแหล่งรวมของผู้ซื้อและผู้ขายชาวต่างชาติทั้งในธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอาหาร การจัดเลี้ยง กีฬา และธุรกิจเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบการสาขาอาหารในแถบยุโรป อาทิ เบลเยี่ยม โปแลนด์ นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศส สเปน ไอร์แลนด์และสหราชอาณาจักร ประมาณ 220 บริษัท

66 62

 

เปิดตลาดฮาลาลสู่สากล ” Halal Product Fair 2016 ” ภายในงาน LANNA EXPO 2016

เปิดตลาดฮาลาลสู่สากล ” Halal Product Fair 2016 ” ภายในงาน LANNA EXPO 2016

… พบกับบูธสินค้าฮาลาลกว่า 100 บูธ กิจกรรมจับคู่ธุรกิจและสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมฮาลาล และเยี่ยมชมนิทรรศการเปิดโลกมาตรฐานฮาลาลสู่สากล …
… ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ถึง 6 กรกฎาคมนี้ ในงาน Lanna Expo ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่าน Facebook Halal Product Fair 2016
… สนับสนุนโดย : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ …

 

Poster---Final-Halal-Product-Fair-2016-edit

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เข้าเยี่ยมศูนย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เข้าเยี่ยมศูนย์

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาวิชาเคมี จึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 จำนวน 29 คน พร้อมด้วยคณะอาจารย์ จำนวน 6 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะนักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยาย ในหัวข้อ “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมทั้งชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ชั้น 11 และ 13

 

สถานีโทรทัศน์ Aljazeera สัมภาษณ์ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

สถานีโทรทัศน์ Aljazeera สัมภาษณ์ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. สถานีโทรทัศน์ Aljazeera Channel ได้เข้าสัมภาษณ์ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในหัวข้อเรื่องของฮาลาลประเทศไทย ณ ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 11 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคุณปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

DSC_0007

คุณปรัชญา ฉิมวิเศษ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ

DSC_0006

ผศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน Mr.Paul Ng – General Manager

DSC_0017

Mr. Henri Tan – Director นางสาวสุภาพร เจเจือ และนางสาวบุศรา ขำเจริญ จนท.บริการวิทยาศาสตร์ฯ