ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน 2 รายการ

วันที่

22 พฤศจิกายน

2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ

 

โครมาโตกราฟฟี่ แมสสเปคโตรมิเตอร์ Model Trace GC Ultra Polaris Q จำนวน ๑ งาน 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ปิกอัพ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ปิกอัพ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ปิกอัพ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน

วันที่

7 พฤศจิกายน

2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ปิกอัพ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ปิกอัพ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน

 

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2566

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2566

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2566

วันที่

3 ตุลาคม

2565

ประกาศราคากลาง จำนวน 8 รายการ

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สำนักงานชั้น 12 จำนวน 1 งาน

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน

จ้างเหมาบริการขับรถสำนักงานปัตตานี จำนวน 1 งาน

ค่าเช่าสำนักงานปัตตานี 300.80 จำนวน 1 งาน

ค่าเช่าสำนักงานเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานปัตตานี จำนวน 1 งาน

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ห้องปฏิบัติการ ชั้น 11 และ 13 จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2566

วันที่

7 ตุลาคม

2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณชั้น ๑๑ และ ๑๓ จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความความสะอาด สำนักงานเชียงใหม่ จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณสำนักงานชั้น ๑๒ จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขับรถสำนักงานปัตตานี จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสำนักงานปัตตานี ๓๐๐.๘๑ จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสำนักงานปัตตานี ๓๐๐ . ๘๐ จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสำนักงานเชียงใหม่ จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานปัตตานี จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๑ งาน

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ

จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ

หน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปีดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖

ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์ดร.วินัย ดะห์ลัน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566