วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 น.

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยรศ.ดร. ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย นายปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย  นายสมพล รัตนาภิบาล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คุณมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ดร.พรพิมล มะหะหมัด ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ และทีมนักวิจัย ให้การต้อนรับ H.E.Mr.Yousef Al-Dobeay ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายการเมือง (Assistant Secretary-General for Political Affairs) องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) และคณะรวม 3 คนในโอกาสเดินทางเยือนไทยในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ชุมชนและชนกลุ่มน้อยมุสสิมในไทย โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) และเพื่อเตรียมการเยือนไทยของนาย Hissein Brahim Taha เลขาธิการ OIC ที่จะมีขึ้นในอนาคต

การเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ยาลาลฯ ในวันนี้ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมความร่วมมือ และความเข้าใจระหว่างกัน โดยคำนึงว่าองค์การความร่วมมืออิสลามเป็นองค์การระหว่างรัฐบาลที่สำคัญที่สุดของโลกมุสลิม และประเทศไทยเข้าเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์ (Observer) ซึ่ง รศ.ดร.วินัย ดะห์ดัน ได้บรรยายแนะนำความเป็นมาและพันธกิจของ ศวฮ. โดย H.E.Mr.Yousef Al-Dobeay ได้กล่าวชื่นชมและภูมิใจที่มีหน่วยงานอย่าง ศวฮ. ที่บริหารงานโดยมุสลิม ผลักดันกิจกรรมโครงการที่ช่วยส่งเสริมงานด้านฮาลาลให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายผ่านเวทีโลกมากมาย และถูกจัดตั้งขึ้นในพื้นที่ของ Non-Muslim อีกทั้ง ยังได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลไทยด้วยดีมาตลอด ทำให้เห็นว่ารัฐบาลไทยปฏิบัติต่อประชนทุกเชื้อชาติอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ ท่านพร้อมและยินดีที่จะผลักดันความร่วมมือระหว่าง ศวฮ. กับหน่วยงานที่เกียวข้องใน OIC ทั้งด้านกิจการฮาลาล วิทยาศาสตร์ เทคโลโลยี วิชาการวิจัยและนวัตกรรม