เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จัดโครงการกลยุทธ์การเพิ่มผลประกอบการฮาลาล ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อส่งออกสินค้าฮาลาลประจำปี 2560 ช่วงที่ 2 การทำเวิร์คช็อป การปรับแผนธุรกิจโดยใช้ Business Model Canvas ให้รองรับรูปแบบธุรกิจฮาลาลอย่างยั่งยืน
โดยมี รศ. ดร. วินัย ดะห์ลัน ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน มีผู้ได้รับการคัดเลือกจากช่วงที่ 1 จำนวน 26 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯชั้น 13