เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

รศ.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการในการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการจัดทำวิสัยทัศน์และนโยบายการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐานฮาลาล และการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐานฮาลาล ในพื้นที่ชายแดนใต้ ทั้งนี้ยังพูดถึง การแก้ไขปัญหาเนื้อวัวปลอมปนเนื่อสุกรอีกด้วย

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

รศ.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการในการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการจัดทำวิสัยทัศน์และนโยบายการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐานฮาลาล และการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐานฮาลาล ในพื้นที่ชายแดนใต้ ทั้งนี้ยังพูดถึง การแก้ไขปัญหาเนื้อวัวปลอมปนเนื่อสุกรอีกด้วย

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

รศ.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการในการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการจัดทำวิสัยทัศน์และนโยบายการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐานฮาลาล และการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐานฮาลาล ในพื้นที่ชายแดนใต้ ทั้งนี้ยังพูดถึง การแก้ไขปัญหาเนื้อวัวปลอมปนเนื่อสุกรอีกด้วย