เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ผศ.ดร.สถาพร งามอุโฆษ อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าพบและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2564 แด่ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน และเข้าร่วมปรึกษาหารือการดำเนินงานด้านวิจัย และนวัตกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล โดยมี นางสาวมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ นักวิจัย เข้าร่วม

#สวัสดีปีใหม่2564 #ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

 

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ผศ.ดร.สถาพร งามอุโฆษ อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าพบและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2564 แด่ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน และเข้าร่วมปรึกษาหารือการดำเนินงานด้านวิจัย และนวัตกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล โดยมี นางสาวมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ นักวิจัย เข้าร่วม

#สวัสดีปีใหม่2564 #ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

 

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ผศ.ดร.สถาพร งามอุโฆษ อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าพบและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2564 แด่ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน และเข้าร่วมปรึกษาหารือการดำเนินงานด้านวิจัย และนวัตกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล โดยมี นางสาวมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ นักวิจัย เข้าร่วม

#สวัสดีปีใหม่2564 #ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล