วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

ดร.พรพิมล มะหะหมัด และ น.ส. เกษิณี เกตุเลขา ผู้แทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านฮาลาลอาเซียน ครั้งที่ 16 (the 16th AWGHT) ผ่านระบบออนไลน์ การประชุมครั้งนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ (ผอ.กรป.) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมด้วยผู้แทนจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ผู้แทนจากฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนจากสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากสำนักพัฒนาระบบและรับรอง มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) และ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ (กรป.)โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบดังนี้
– ผลการดำเนินโครงการ Gap Analysis Halal Standard Task Force ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการด้านฮาลาลภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT-GT
– คู่มือ ASEAN General Guidelines on Halal Food
– ข้อเสนอโครงการ Workshop on Halal Certification Scheme ของไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการรับรองระบบการผลิตสินค้าฮาลาลภายในอาเซียน
– การรวบรวมและขึ้นทะเบียนของ food additives ในอาหารฮาลาล
– ข้อเสนอโครงการจาก partner ได้แก่ โครงการ opportunities and challenges in regulating Halal food in ASEAN (Wageningen University) และโครงการความร่วมมือ AFBA-FIA engagement with ASEAN Working Group on Halal Food

2. ที่ประชุมมีมติให้ประเทศสมาชิกอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านฮาลาลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำ ASEAN Halal Food Website และแจ้งให้ไทย (มกอช.) ทราบเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำลง website ต่อไป

3. ประเทศกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพในการประชุม AWGHF ครั้งต่อไป