ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้การรับรองความสามารถห้องปฎิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 จากสำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานทางด้าน “การวิเคราะห์อาหาร”

Message us