รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ รับรางวัลจากประเทศฟิลิปปินส์

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลจากประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา

วันที่ 17 มิถุนายน 2552 สภาเผยแผ่ศาสนาอิสลามแห่งฟิลิปปินส์ (Islamic Da’wah Council of Philippines) จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านระบบประกันความเชื่อมั่นฮาลาล (International Halal Assurance System) หรือ IHAS ขึ้น ณ แกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนลตัล เมืองมากาติ นครมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในการนี้ทางสภาได้มอบรางวัลแก่บุคคลและคณะบุคคลที่สร้างประโยชน์แก่กิจการฮาลาลระดับนานาชาติ ซึ่งในโอกาสนี้เอง ทางสภาได้มอบรางวัล Recognition Award for Halal Achievement แก่รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะเป็นผู้ริเริ่มนำเอาวิทยาศาสตร์เข้าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการประกันคุณภาพฮาลาลผ่านระบบการรับรองรวมถึงการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ และการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องของฮาลาลสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ในโอกาสเดียวกันผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลได้ปาฐกถาเรื่องความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการยกระดับคุณภาพโลกมุสลิมให้แก่ที่ประชุมประมาณ 300 คนได้รับฟัง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา นพพรพันธุ์ คณบดี คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมเดินทางไปในฐานะสักขีพยานด้วย

Message us