ดร.วินัย ดะห์ลัน ติดทำเนียบ 500 มุสลิมผู้มีอิทธิพลต่อโลกปี 2012

ทุกปีนับตั้งแต่ ค.ศ. 2009 เป็นต้นมา The Royal Islamic Strategic Studies Centre หรือศูนย์ยุทธศาสตร์อิสลามศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้รัฐบาลจอร์แดนได้จัดทำหนังสือ The Muslim 500: The World’s 500 Most Influential Muslims และเว็บไซด์ www.TheMuslim500.com ขึ้น วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ทำเนียบที่ทีมงานจัดทำหนังสือระบุไว้ในบทนำสรุปว่าทั่วโลกมีมุสลิมหรือผู้นับถือศาสนาอิสลาม 1,650 ล้านคนหรือร้อยละ 23 ของประชากรโลก มุสลิมเหล่านี้มีบางคนที่นอกจากได้รับการยอมรับในประเทศของตนแล้วผลงานในสาขาของตนยังส่งผลกระทบต่อความคิดและการทำงานของคนทั้งโลกทั้งที่เป็นมุสลิมและมิใช่มุสลิม ผลการคัดเลือกดังกล่าวได้รับการกล่าวขานเป็นวงกว้างทั้งจากโลกมุสลิมและโลกที่มิใช่มุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสื่อมวลชน

ในปี 2012 การคัดเลือกโดยสรุปได้ผลว่าในบรรดาผู้ได้รับการคัดเลือก 500 คน มีชื่อปรากฏใน 13 สาขามาจาก 87 ประเทศ โดยร้อยละ 35 หรือ 177 คนเป็นมุสลิมจากประเทศที่มิใช่มุสลิม ประเทศที่มีบุคคลปรากฏชื่อในทำเนียบมากที่สุดคือสหรัฐอเมริกาจำนวน 41 คน อันดับสองคืออียิปต์จำนวน 27 คน อันดับสามคือสหราชอาณาจักรจำนวน 26 คน ส่วนประเทศไทยมีผู้ได้รับการคัดเลือก 3 คนเป็นคนไทย 2 คนอีกหนึ่งคนเป็นนักกิจกรรมชาวบังคลาเทศที่อาศัยในประเทศไทย คนไทยสองคน คือ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ในสาขาการเมือง และ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบุคคลปรากฏในทำเนียบ 16 คนจาก 12 ประเทศ ในจำนวนนี้มีหนึ่งคนจากสหรัฐอเมริกาอยู่ในระดับรางวัลโนเบล ในส่วนของ ดร.วินัย ดะห์ลัน มีชื่อปรากฏในหน้า 151 โดยในเนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือระบุว่าเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมยอดเยี่ยมด้านอุตสาหกรรมฮาลาลจากประเทศมาเลเซีย ทำงานส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมและบริการผ่านงานนิทรรศการและความร่วมมือระดับภูมิภาคกับหน่วยงานด้านฮาลาลในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ดร.วินัย ดะห์ลัน มีบทบาทสำคัญในงานการฝึกอบรมต่างๆ เขียนบทความด้านเทคโนโลยีและโภชนาการกว่าสองพันชิ้นในสามนิตยสารตั้งแต่ปี 1989 เป็นต้นมา การขึ้นสู่ทำเนียบครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สามของ ดร.วินัย ดะห์ลันโดยปรากฏชื่อครั้งแรกและครั้งที่สองในปี 2010 และ 2011 ตามลำดับ

Message us