ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ คว้ารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2556

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556 (Thailand Public Service Awards 2013) ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น จากนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร

ผลงานของ ศวฮ. ที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556 (Thailand Public Service Awards 2013) ประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น จากโครงการ “HAL-Q นวัตกรรมระบบบริหารจัดการคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลครบวงจร” ซึ่งนำเสนอถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการหลากหลายประเภท อันนำมาซึ่งการจัดตั้งระบบการมาตรฐานฮาลาล Halal-HACCP ซึ่งผ่านการปรับปรุงและทดสอบมามากกว่า 10 ปี จนกลายเป็นระบบบริหารจัดการเพื่อรับประกันและรับผิดชอบสภาพฮาลาล หรือ Halal Assurance and Liability Quality System: HAL-Q ในที่สุด โดยเน้นย้ำ HAL-Q ในฐานะนวัตกรรมการบริการเพื่อผู้บริโภคทั้งมุสลิมและมิใช่มุสลิม ผ่านนวัตกรรมภายใต้ระบบ HAL-Q เช่นสบู่ดินและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทวนสอบย้อนกลับตามหลักการศาสนาอิสลาม (SILK) ซึ่งทุกนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคทั้งสิ้น ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ คือรางวัลเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อมอบให้แก่หน่วยงานของรัฐทั้งส่วนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การมหาชนเพื่อเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาหรือปรับปรุงบริการจนสามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในระดับประเทศ

Message us