เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ได้จัดอบรมโครงการรับรองร้านอาหารที่ผู้ประกอบการเป็นมุสลิม เข้าสู่ระบบการรับรองฮาลาล เพื่อเพิ่มมูลค่าและค่านิยมผ่านเครื่องหมายฮาลาลประเทศไทย ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยา จังหวัดภูเก็ต โดยมี รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผอ.สถาบันมาตรฐานฮาลาล คุณปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผอ.สถาบันฯ และ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร โดยมีร้านค้าเข้าร่วมอบรมจำนวน 50 ราย