ระหว่างวันที่ 14 – 18 กันยายน 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.) สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด (สกอจ.) สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย (สมฮท.) และสำนักจุฬาราชมนตรี (สจฬ.) จัด “งานแสดงสินค้าฮาลาลของดีเมืองลานนา Unseen Lanna 2016” ขึ้นเพื่อร่วมผลักดันประเทศไทยสู่ความเป็นศูนย์กลางฮาลาลระดับนานาชาติตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ ภาคศาสนาอิสลามและภาควิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อผลักดันประเทศสู่ความเป็นศูนย์กลางฮาลาลระดับนานาชาติ เพิ่มยอดขายและโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล

 

12345