เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการประจำจังหวัดชลบุรี และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย จัดงาน  “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักรประจำปี 2559″ ณ Phanhin Regent Executive Residence โดยมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมประมาณ 180 คน เพื่อสร้างความเข้าใจในแง่มุมฮาลาลให้แก่ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงาน เสริมสร้างให้มีความมุ่งมัน ตั้งใจ ในการขอใช้มาตรฐานฮาลาลแก่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

IMG_2366 IMG_5436

ภาพบรรยากาศ : การลงทะเบียนของผู้เข้าอบรมในตอนเช้า พร้อมกับเอกสารประกอบการอบรม 1 ชุด

IMG_5461 IMG_5465

ภาพบรรยากาศ : พิธีเปิดการอบรม (อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกรุอาน)

IMG_5439

ภาพบรรยากาศ : การลงทะเบียนของผู้เข้าอบรมในตอนเช้า พร้อมกับเอกสารประกอบการอบรม 1 ชุด

IMG_5466IMG_5469

ภาพบรรยากาศ : บรรยายเรื่อง “ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. 2558” และ “ข้อบังคับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเรื่อง การดำเนินการตรวจรับรองสถานประกอบการการตรวจผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2559” และข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติการใช้ขอเครื่องหมายรับรองฮาลาลและการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลบนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ปี พ.ศ. 2559 โดย อ.กานต์ หงน้อย นักวิชาการฝ่ายกิจการฮาลาล

IMG_5488 IMG_5490

ภาพบรรยากาศ : บรรยายเรื่อง “ข้อกำหนดการตรวจรับรองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล พ.ศ. 2559” “ข้อกำหนดการตรวจรับรองฮาลาลโรงเชือดและการชำแหละชิ้นส่วน พ.ศ. 2559” “ข้อบังคับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ว่าด้วยการดำเนินงานกิจการฮาลาลตรวจผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2559” และ “การจัดเตรียมเอกสารการขอรับรองฮาลาล การจัดทำคู่มือฮาลาล (Halal manual) และการวิเคราะห์จุดควบคุมฮาลาล (HCP) โดย อ. สมหมาย ดีเจริญ นักวิชาการฝ่ายกิจการฮาลาล

IMG_5475

ภาพบรรยากาศ : รับประทานอาหารอาหารว่าง

IMG_5509 IMG_5517

ภาพบรรยากาศ : บรรยายเรื่อง “วัตถุดิบและสารเคมีที่ควรระวัง” โดย อ. มนัส สืบสันติสกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

IMG_5526 IMG_5522

ภาพบรรยากาศ : บรรยายเรื่อง“กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการรับรองฮาลาล” โดย        คุณมาริสา มารแพ้ หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย