เมื่อวันพฤหัส ที่ 11 สิงหาคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการประจำจังหวัดสมุทรปราการ และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย จัดงาน  “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักรประจำปี 2559″ ณ นครริมขอบฟ้าเมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ โดยมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมประมาณ 600 คน

IMG_0053

IMG_0061

IMG_0066

ภาพบรรยากาศ : การลงทะเบียนของผู้เข้าอบรมในตอนเช้า พร้อมกับเอกสารประกอบการอบรม 1 ชุด

IMG_0074

IMG_0080

ภาพบรรยากาศ : บรรยายเรื่อง “ข้อกำหนดการตรวจรับรองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล พ.ศ. 2559” และ “ข้อกำหนดการตรวจรับรองฮาลาลโรงเชือดและการชำแหละชิ้นส่วน พ.ศ. 2559” โดย อ. ณรงค์ ขันทนิตย์ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

IMG_0084

IMG_0098
ภาพบรรยากาศ : บรรยายเรื่อง “ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. 2558” และ “ข้อบังคับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเรื่อง การดำเนินการตรวจรับรองสถานประกอบการการตรวจผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2559” และข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติการใช้ขอเครื่องหมายรับรองฮาลาลและการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลบนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ปี พ.ศ. 2559 โดย อ.เสรี ล้ำประเสริฐ รองเลขาธิการ สกอท
IMG_0109 ภาพบรรยากาศ : บรรยายเรื่อง “ข้อบังคับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ ว่าด้วยการดำเนินงานกิจการฮาลาลตรวจผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2559” โดย อ.ไพศาล พรหมยงค์ ประธานกรรมการกลางอิสลามจังหวัดสมุทรปราการ

IMG_0162

ภาพบรรยากาศ : บรรยายเรื่อง “วัตถุดิบและสารเคมีที่ควรระวัง” และ “กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการรับรองฮาลาล” โดย คุณ มาริสา มารแพ้ หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม

14030752_1678244499162737_1274936847