ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย จัด “โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกสื่อมุสลิมในเดือนรอมฎอน” เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพเป็นแนวร่วมกับสื่อสารมวลชนมุสลิม ให้เกิดความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของทั้ง 3 องค์กร ไปในทางที่ถูกต้อง ซึ่งในการจัดโครงการในครั้งนี้มีสื่อมวลชนมุสลิมหลายแขนงสนใจเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย สื่อจากสถานีโทรทัศน์ 5 สถานี สื่อจากหนังสือพิมพ์ต่างๆ 5 หน่วยงานและสื่อจากรายการวิทยุ 20 รายการ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิ.ย. 2556 ณ ห้องประชุมคอมพิวเตอร์ 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย