สองนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมงานแถลงข่าว #ด้านนโยบายการส่งเสริมSMEผ่านผู้ให้บริการภาคเอกชน หรือ BDS (Business Development Service)
วันที่ 24 กันยายน 2563 #ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ได้รับเชิญจาก ศูนย์วิจัยด้านการจัดการยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เข้าร่วมในการจัดงานแถลงข่าวด้านนโยบายการส่งเสริม SME ผ่านผู้ให้บริการภาคเอกชน หรือ BDS (Business Development Service) พร้อมทั้งจัดเสวนาในหัวข้อ “ที่ปรึกษาธุรกิจ คู้คิด SME ไทย” และกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศจากหน่วยงานต่างๆ ณ ห้องประชุม 1-3 ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
การร่วมงานในครั้งนี้ได้นำเสนอโครงการ ” #การพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-commerce) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ สนับสนุนช่องทางการขายใหม่ๆ ให้กับสินค้าไทย งานบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ฐานข้อมูลวัตถุดิบฮาลาล และเผยแพร่วารสาร Halal Insight ประชาสัมพันธ์ ศวฮ
ดำเนินการโดยนางสาวพัชญา เพชรเจริญ และนายนันทชัย แดงวิจิตร์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ กลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี