ประกาศซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องสำหรับเตรียมตัวอย่างแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด

วันที่ 1 มิถุนายน 2566

เครื่องสำหรับเตรียมตัวอย่างแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด

1.ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องสำหรับเตรียมตัวอย่างแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลด)

2.เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องสำหรับเตรียมตัวอย่างแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลด)

3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เครื่องสำหรับเตรียมตัวอย่างแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด  (ดาวน์โหลด)

Message us