ประกาศซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ต่อพ่วงกับเครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ ชนิด Triple Quadrupole จำนวน 1 ชุด

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

เครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (UHPLC) ต่อพ่วงกับเครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ (Mass Spectrometer) ชนิด Triple Quadrupole จำนวน 1 ชุด 

1.ร่างประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟชนิดของเหลวงประสิทธิภาพสูง (UHPLC) ต่อพ่วงกับเครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ (Mass Spectrometer) ชนิด Triple Quadrupole จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลด)

2.ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟชนิดของเหลวงประสิทธิภาพสูง (UHPLC) ต่อพ่วงกับเครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ (Mass Spectrometer) ชนิด Triple Quadrupole จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลด)

3.ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟชนิดของเหลวงประสิทธิภาพสูง (UHPLC) ต่อพ่วงกับเครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ (Mass Spectrometer) ชนิด Triple Quadrupole จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลด)

Message us