ประกาศซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ-แมสสเปคโทรมิเตอร์ ชนิด Triple Quadrupole จำนวน 1 ชุด

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ประกาศร่างเอกสาร เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ-แมสสเปคโทรมิเตอร์ ชนิด Triple Quadrupole (Gas-Chromatograph-Mass Spectrometer,GC-MS-MS) จำนวน 1 ชุด

1.ร่างประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ-แมสสเปคโทรมิเตอร์ ชนิด Triple Quadrupole (Gas-Chromatograph-Mass Spectrometer,GC-MS-MS) จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลด)

2.ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ-แมสสเปคโทรมิเตอร์ ชนิด Triple Quadrupole (Gas-Chromatograph-Mass Spectrometer,GC-MS-MS) จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลด)

3.ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ-แมสสเปคโทรมิเตอร์ ชนิด Triple Quadrupole (Gas-Chromatograph-Mass Spectrometer,GC-MS-MS) จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลด)

Message us