ประกาศร่างเอกสาร เครื่องสำหรับเตรียมตัวอย่างแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

ประกาศร่างเอกสาร เครื่องสำหรับเตรียมตัวอย่างแบบอัตโนมัติ  จำนวน 1 ชุด

1. ร่างประกาศราคาซื้อเครื่องสำหรับเตรียมตัวอย่างแบบอัตโนมัติ  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลด)

2. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการเครื่องสำหรับเตรียมตัวอย่างแบบอัตโนมัติ  จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลด)

3. ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องสำหรับเตรียมตัวอย่างแบบอัตโนมัติ  จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลด)

Message us