ประกาศซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจนสำหรับเครื่อง GC จำนวน 1 ชุด

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

ประกาศซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจนสำหรับเครื่อง GC จำนวน 1 ชุด

1.ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจนสำหรับเครื่อง GC จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลด)

2.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจนสำหรับเครื่อง GC จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลด)

2.3 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจนสำหรับเครื่อง GC

Message us