ประกาศซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องวัดความหนืด จำนวน 1 ชุด

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

ประกาศซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องวัดความหนืด จำนวน 1 ชุด

 1.ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความหนืด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลด)

2. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องวัดความหนืด จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลด)

3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เครื่องวัดความหนืด จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลด)

Message us