คณะผู้บริหารศวฮ. เข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 10 มกราคม 2566 

เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ณ อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์ รองผู้อำนวยการ ฯ และคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และหารือความร่วมมือพร้อมหาแนวทางการสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล โดยเฉพาะงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ และงานสร้างนวัตกรรม เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์  

Message us