ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 14:00 – 17:00 น.

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมด้วย ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์  คุณอาทร ดะห์ลัน ผู้จัดการมูลนิธิมุฮัมมะดียะฮฺ พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครนายก นำทีมโดย  คุณสมชาย หวังสวัสดิ์

ร่วมให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมเสริมสร้างความเข้มแข็งตามสถาบันครอบครัว เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านนวัตกรรมฮาลาล จ.นครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัศนคติที่ดีต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น โดยนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลส่งเสริมสนับสนุนสตรีมุสลิมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้มีความเข้าใจด้านวิทยาศาตร์ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสตรีมุสลิมและเจ้าหน้าที่ ร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 200 ท่าน

ในการนี้ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้ แนะนำศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านนวัตกรรมฮาลาล จ.นครนายก รวมทั้งได้ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล นวัตกรรมฮาลาล และการดำเนินงานวิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมการนี้โรงเรียนบ้านทำนบได้ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกด้วย