ศวฮ.เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ในระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย นางสาวมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร/ผู้จัดการคุณภาพ ดร.พรพิมล มะหะหมัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (ส่วนงานห้องปฏิบัติการ) เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง (Reassessment) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ช่วงที่ 2 ซึ่งทางห้องปฏิบัติการได้รับการตรวจทางด้านเคมีและขอบข่ายที่ได้การรับรองครั้งนี้ คือ การทดสอบ/การวิเคราะห์ส่วนประกอบของกรดไขมันในน้ำมัน อาหารและสิ่งส่งตรวจทางชีวภาพ และ การทดสอบ/การวิเคราะห์ปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่ม

โดยมีคณะผู้ตรวจประเมินดังนี้

  1. อ. ทิพวรรณ นิ่งน้อย (ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ/เคมี)
  2. นางสาวสุวัฒณี อยู่วัฒนา (ผู้ประสานงานสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ)

ทั้งนี้ในการตรวจประเมินฯ ห้องปฏิบัติการได้รับข้อสังเกต รวมไปถึงคำแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และพร้อมปฏิบัติตามข้อเเนะนำของผู้ตรวจประเมินเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 ต่อไป

Message us