อบรมครูต้นแบบด้านการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี นำโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 30 คน ที่เข้าร่วมโครงการวิจัย “การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมี ดร.มูฮำหมัดอาฟีฟีย์ อัซซอลีฮีย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอิสลามศึกษา เป็นหัวหน้าโครงการ

ทั้งนี้ ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด ได้พูดคุยแนะนำกับคณะครูเกี่ยวกับแนวทางในการเรียนการสอนให้นักเรียนได้กล้าคิดและสามารถคิดอย่างสร้างสรรค์ มีกระบวนการคิดนอกกรอบ ป้อนคำถามให้นักเรียนกล้าที่จะตอบและแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลังจากนั้น นายพิทักษ์ อาดมะเร๊ะ หัวหน้าส่วนงานบริการหน่วยงานภายนอก ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างนวัตกรรมฮาลาลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน” เพื่อเป็นฐานให้กับครูในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างและพัฒนานวัตกรรมฮาลาลและสามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี