ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานปัตตานี เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการ การศึกษาเพื่อความมั่นคง

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี นำโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผอ.ศูนย์ พร้อมด้วย ทีมงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการการศึกษาเพื่อความมั่นคง) ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

วัตถุประสงค์หลักในการเข้าร่วมเพื่อจัดทำรับฟังนโยบายการดำเนินงานและจัดทำคำของบประมาณตามแผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2565 โดยมีหน่วยงานด้านการศึกษา เข้าร่วมกว่า 20 หน่วยงาน มีบุคลากรร่วมกว่า 90 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี