ออกแบบและติดตามความคืบหน้าการพัฒนานวัตกรรม HAL-Click ระบบตรวจติดตามการผลิตอาหารฮาลาล-ปลอดภัยในโรงพยาบาล

วันที่ 27​ พฤศจิกายน 2563 คณะทำงานการพัฒนาแพล็ตฟอร์ม HAL-Click ระบบติดตามกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลในโรงพยาบาล ประชุมติดตามความคืบหน้า​ในส่วนฟังก์ชันการรายงานผลในรูปแบบ Dashboard​ ของการพัฒนาแพล็ตฟอร์มนวัตกรรมระบบตรวจติดตามการผลิตอาหารฮาลาลในโรงพยาบาล​ (HAL-Click​ Project)​ ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติโครงการและทำสัญญา ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ด้านสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)​ โครงการ HAL CLICK เป็นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเอกสารและตรวจติดตามการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการผลิตอาหารฮาลาล-ปลอดภัยด้วยระบบ HAL-Q ให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและประหยัดทรัพยากร รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลากรของฝ่ายโภชนาการ ในการควบคุมการบวนการผลิตอาหารภายใต้กระบวนการผลิตอาหารตามมาตรฐานฮาลาล-ตอยยิบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการดูแลรักษาคนไข้ ในระหว่างการรับการรักษาในโรงพยาบาล