เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2555 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญจากกรรมการผู้จัดงาน Halal World Forum 2012  ให้เข้าร่วมการประชุม Halal World Forum 2012 ซึ่งจัดควบคู่กับงาน The 10th General Assembly of the World Halal Council โดย รศ.ดร.วินัย  ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Scientific and Medical significant of Halal Product” ณ Makati city ประเทศฟิลิปปินส์

งานประชุมดังกล่าวนี้ถือเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพบปะระหว่างองค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐานฮาลาลทั่วโลก รวมทั้งโรงงานผู้ผลิตอาหารฮาลาลและผู้ส่งออก-นำเข้าผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากทั่วโลก