ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของเราได้พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการทวนสอบย้อนกลับฮาลาล (e-HAL-Q Value CHain) และได้มีการจัดสัมนาบริษัทที่เกี่ยวข้องไปเมื่อวันที่  2-3 เมษายน 2553. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ  แล้วนั้น  และเมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม เราก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยม-ไปเยือนบริษัท เบสท์บอนด์แวร์เฮ้าส์ จำกัด สาขานวนคร  โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก คุณรุ่งโรจน์ แสงดี ผู้จัดการใหญ่ประจำสาขานวนคร  พาเยี่ยมชมพื้นที่ที่พร้อมรองรับสินค้าฮาลาล  บรรยากาศเป็นกันเอง

สนใจเยี่ยมชมเวบไซท์บริษัท เบสท์บอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด ได้ให้บริการด้านการจัดเก็บ ดูแล และขนสินค้า ต่าง ๆ ให้กับลูกค้าเป็นจำนวนมาก ด้วยพื้น ที่กว่า 150000 ตารางเมตร www.bbwnavanakorn.com/thai/index.html