รศ.ดร. วินัย  ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลลาล จุฬาฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เดินทางไปเข้าร่วมโครงการสัมมนาระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “Food Production and Processing Technologies” ในระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2552 ณ COMTECH กรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน นอกจากนี้ยังได้เข้าพบท่านทูต ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงอิสลามาบัดอีกด้วย