วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556 ทีมที่ปรึกษา HAL-Q ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ นำทีมโดย คุณอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้าทีมที่ปรึกษา HAL-Q คุณชิตาพร ประทาน และคุณลัคนา บริจินดากุล ที่ปรึกษา HAL-Q ได้ออกให้คำปรึกษา HAL-Q ช่วงที่ 3 ครั้งที่ 1 ณ บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด โดยให้คำปรึกษาและการแนะนำด้านการจัดทำเอกสาร รวมถึงขั้นตอนการตรวจรับวัตถุดิบและกระบวนการผลิตตามระบบ HAL-Q