ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (สนง.ปัตตานี )ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือข่ายระบบ HAL-Q  เข้าให้คำปรึกษาการวางระบบมาตรฐานครัวผลิตอาหารฮาลาลปลอดภัยในโรงเรียนตามแนวทางศาสนารับรองวิทยาศาสตร์รองรับ

วันที่ 11 ก.พ. 63 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือข่ายระบบ HAL-Q ได้แก่ โรงพยาบาลรือเสาะ และโรงพยาบาลบาเจาะ ได้เข้าให้คำแนะนำการวางระบบครัวฮาลาลปลอดภัย (ฮาลาล-ตอยยิบ) ตามแนวทางศาสนารับรองวิทยาศาสตร์รองรับ ซึ่งเป็นการนำระบบครัว HAL-Q จากโรงพยาบาลสู่ครัวโรงเรียน โดยได้เข้าวางระบบ 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) อ.รือเสาะ และโรงเรียนบ้านบือเระ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส มีผู้เข้าร่วมจำนวน 15 คน

และวันที่ 12 ก.พ. 63 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือข่ายระบบ HAL-Q ได้แก่ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลเจาะไอร้อง รวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ ได้เข้าให้คำแนะนำการวางระบบครัว ฮาลาลปลอดภัย (ฮาลาล-ตอยยิบ) ตามแนวทางศาสนารับรองวิทยาศาสตร์รองรับ โดยได้เข้าร่วมวางระบบ 2 แห่ง ได้แก่ ช่วงเช้า โรงเรียนบ้านค่าย อ.เมือง และช่วงบ่าย โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 15 คน