อบรมและให้คำปรึกษาการวางระบบมาตรฐานการผลิตอาหารฮาลาล-ตอยยิบสำหรับครัวโรงเรียน

วันที่ 11-12 มีนาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี ร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้อง จัดอบรมและให้คำปรึกษาการวางระบบมาตรฐานการผลิตอาหารฮาลาล-ตอยยิบสำหรับครัวโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 โรงเรียนบ้านยานิง และโรงเรียนบ้านโคก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส มีจำนวนผู้เข้าร่วมกว่า 30 คน

การดำเนินงานครั้งนี้เป็นการพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารให้ถูกหลักสุขอนามัย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหารให้ถูกต้องตามมาตรฐานฮาลาลและสุขาภิบาลอาหาร ครอบคลุมกระบวนการผลิตตั้งแต่การออกแบบผังการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดการปนเปื้อนข้าม การเลือกวัตถุดิบ การล้างด้วยน้ำไหลผ่านการควบคุมเครื่องแก้วและพลาสติกแข็ง รวมถึงผู้ปฏิบัติงานต้องมีสุขลักษะที่ดีในการปฏิบัติงาน

จากการให้คำปรึกษาครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูเป็นอย่างดี และขอชื่นชมทางโรงเรียนซึ่งมีความตั้งใจที่จะนำหลักการไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านสุขอนามัยและสุขภาวะของนักเรียนต่อไป