เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษา ประกอบด้วยคณะครูและนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 14 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายทางการศึกษาโดยเน้นให้สถานศึกษาต่างๆได้เป็นสถาบันที่ผลิตผู้เรียนที่มีคึณธรรมนำความรู้โดยผ่านการเรียนรู้ทั้งในระบบ และ นอกระบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น ทางโรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษาได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาองค์ความรู้จากแหล่งของการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลไทย เพื่อนักเรียนและครูสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในระบบการเรียนการสอน โดยมี นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ เป็นผู้ให้ความรู้เพื่อแแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ในรูปแบบการบูรณาการศาสนบัญญัติอิสลามเข้ากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลสร้างแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” ตามแนวปฏิบัติของฮาลาลประเทศไทย ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12 และห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 11 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย