ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามจังหวัดยะลา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาล นำสังคมสู่ประเทศไทย 4.0 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา การบรรยายในหัวข้อพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ฮาลาล สู่ประเทศไทย 4.0” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b2