วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2559” ณ โรงแรมอัลมิรอซ โดยมีผู้สนใจเข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย และเพื่อผู้เข้าอบรมสามารถประชาสัมพันธ์ฮาลาลประเทศไทย สู่ฮาลาลโลกได้อย่างภาคภูมิใจ ร่วมถึงการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ฮาลาล กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ฮาลาลต่อไป.