ในวันที่ 17-18 กันยายน 2555 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบไอซีทีและการบริหารจัดการองค์กรตามระบบ HOST หรือ Halal Open Source Technogy เพื่อประโยชน์ทางด้านโลจิสติกส์และการทวนสอบย้อนกลับ”  และการอบรม “การพัฒนาศักยภาพ ของนักวิชาการศาสนาอิสลาม ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีระบบไอซีทีและการบริหารจัดการองค์กรตามระบบ HOST หรือ Halal Open Source Technogy เพื่อประโยชน์ทางด้านโลจิสติกส์และการทวนสอบย้อนกลับ” ณ โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายศักดิ์กรียา  บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เป็นประธาน