การจัดอบรมและบูธนิทรรศการ

โครงการให้การรับรองฮาลาลแก่ผู้ประกอบการรายย่อย ร้านอาหารฮาลาล 3,500 ร้านทั่วประเทศ
เพื่อรองรับ AEC เพื่อเพิ่มมูลค่าและค่านิยมผ่านเครื่องหมายฮาลาลประเทศไทย

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 นางชัชรัช ขมิ้นทองกับนางสาวมาดีฮะห์ เจะสนิ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ และนางสาวจัสมิน มณี เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารงานทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ จัดอบรมและบูธนิทรรศการ “โครงการให้การรับรองฮาลาลแก่ผู้ประกอบการรายย่อย ร้านอาหารฮาลาล 3,500 ร้านทั่วประเทศเพื่อรองรับ AEC เพื่อเพิ่มมูลค่าและค่านิยมผ่านเครื่องหมาย ฮาลาล ประเทศไทย” ณ ห้องประชุม โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่วน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ในรูปแบบการบูรณาการศาสนบัญญัติอิสลามเข้ากับวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยีฮาลาล เพื่อพัฒนาร้านอาหารขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศไทยทั่วทุกภูมิภาคให้ได้รับเครื่องหมายฮาลาล โดยการผลิตอาหารที่สด สะอาด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ศาสนารับรอง ซึ่งจะเป็นการยกระดับความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบการรายย่อย จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 140 คน

บริเวณ นิทรรศการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (ภาพขวา) ถ่ายภาพพร้อมกับท่านประธานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดกระบี่

บริเวณจุดลงทะเบียน

ภาพบรรยากาศ จัดอบรมและบูธนิทรรศการโครงการให้การรับรองฮาลาลแก่ผู้ประกอบการรายย่อยร้านอาหารฮาลาล 3,500 ร้านทั่วประเทศเพื่อรองรับ AEC เพื่อเพิ่มมูลค่าและค่านิยมผ่านเครื่องหมายฮาลาล ประเทศไทย ณ ณ ห้องประชุม โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่วน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ภาพบรรยากาศห้องอบรม จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 140 คน