เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมและบูธนิทรรศการ “โครงการให้การรับรองฮาลาลแก่ผู้ประกอบการรายย่อย ร้านอาหารฮาลาล 3,500 ร้านทั่วประเทศเพื่อรองรับ AEC เพื่อเพิ่มมูลค่าและค่านิยมผ่านเครื่องหมายฮาลาลประเทศไทย” โดยงานในครั้งนี้ รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ฮาลาล-การผลิต สิ่งหะรอมที่ต้องหลีกเลี่ยง” ตามโครงการรับรองอาหารฮาลาลที่ผู้ประกอบการเป็นมุสลิมเข้าสู่ระบบการรับรองฮาลาลเพื่อเพิ่มมูลค่าและค่านิยมผ่านเครื่องหมายฮาลาลประเทศไทย 3,500 ร้าน ณ ห้องประชุม บริษัท เคเคแลนด์ 2015 จำกัด จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมประมาณ 80 คน การบรรยายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการบูรณาการศาสนบัญญัติอิสลามเข้ากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล เพื่อพัฒนาร้านอาหารขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศไทยทั่วทุกภูมิภาคให้ได้รับเครื่องหมายฮาลาล โดยการผลิตอาหารที่สด สะอาด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ศาสนารับรอง ซึ่งจะเป็นการยกระดับความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบการรายย่อย