วันที่ 6 มิถุนายน 2559 คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ และคุณมนฤดี เข็มทำ เจ้าหน้าที่บริการการวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯเดินทางปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมประชุมหารือกับสถาบันอาหารของประเทศเนเธอร์แลนด์ (Top Institute Food and Nutrition/TIFN) เมือง Wageningen Netherlandsเป็นสถาบันความร่วมมือภาครัฐ-เอกชนด้านการวิจัยเกษตรและอาหารซึ่งเป็น 1 ใน 9 สาขานวัตกรรมที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ (ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงกิจการเศรษฐกิจ)ให้ความสำคัญและเป็นส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนของเนเธอร์แลนด์อย่างมีนัยสำคัญ และทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เสนอข้อมูลการบริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ มาตราฐานอุตสหกรรม ความปลอดภัยอาหารฮาลาล ผลิตภัณฑ์อาหาร การรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลของประเทศไทย

1314
คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ และคุณมนฤดี เข็มทำ เจ้าหน้าที่บริการการวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าศึกษาดูงานการวิจัยประยุกต์ด้านการเกษตร ของมหาวิทยาลัย Wageningen University and Research (WUR) สถาบันการศึกษาและวิจัยที่เป็นเลิศในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านอาหาร(ทางด้านโภชนาการ ความมั่นคงทางอาหาร  ความปลอดภัยทางอาหารและโลจิสติกส์ ติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกด้านชีววิทยาศาสตร์  ติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก และด้านบริหารจัดการ นโยบายส่งเสริมการนำนวัตกรรม และองค์คววามรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การให้ความรู้เกษตรกรกับนักวิจัยและการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย

17

18

วันที่ 7 มิถุนายน 2559: คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ และคุณมนฤดี เข็มทำ เจ้าหน้าที่บริการการวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯเดินทางเข้าศึกษาดูงานการปลูกพืชโรงเรือนที่ Demokwekerij Westland เพื่อศึกษาการเพาะปลูกโดยการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในระบบการผลิตอุตสากรรมสมัยใหม่

34
คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศและคุณมนฤดี เข็มทำ เจ้าหน้าที่บริการการวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าศึกษาดูงานการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า ที่บริษัท Axia seeds เพื่อศึกษาระบบการจัดการของผลิตภัณฑ์การเกษตร

40

คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศและคุณมนฤดี เข็มทำ เจ้าหน้าที่บริการการวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เพื่อเข้าร่วมรับประทานอาหารเย็นที่บ้านพักของท่านอิทธิพร บุญประคอง เอกอัคราชฑูตประจำเนเธอร์แลนด์ นายนิษณะ ทวีพัพาณิชย์ อัครราชฑูตที่ปรึกษา (ฝ่ายพาณิชย์) และ ดร.มานพ สิทธิเดช อัครราชฑูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)พร้อมคณะเดินทางในครั้งนี้

43 44 45
วันที่ 8 มิถุนายน 2559:คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ และคุณมนฤดี เข็มทำ เจ้าหน้าที่บริการการวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯเดินทางเพื่อเข้าพบปะหารือและบรรยายโดยคุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษา ผอ. ฝ่ายต่างประเทศ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องฮาลาลของประเทศไทย การรับรอง มาตรฐานที่ใช้ในอุตสหกรรมฮาลาล การใช้ห้องปฏิบัติการ การนำเสนอข้อมูลบทบาทขององค์กรศาสนา และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย โดยใช้แนวทางศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ ให้กับหน่วยงานการรับรองฮาลาลของประเทศเนเธอร์แลนด์ (Halal correct certification Netherlands) ในการบรรยายครั้งนี้ท่านเอกอัครราชฑูตประจำเนเธอร์แลนด์เข้าร่วมฟังครั้งนี้ด้วย

52
วันที่ 9 มิถุนายน 2559:คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ และคุณมนฤดี เข็มทำ เจ้าหน้าที่บริการการวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯเดินทางเข้าร่วมงานนิทรรศการ Free from Food Expo 2016 RAI Amsterdam Netherlands โดยผู้จัดงานคือ Enterprise Europe Network Nederlandจัดงานที่ ฮอลล์ 4 และ 5 ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ RAI Amsterdam กรุงอัมสเตอร์ดัม เป็นการแสดงผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ปลอดสารพิษ อาหารเพื่อสุขภาพและอาหารเสริม จัดขึ้นเป็นครั้ง 4 และเป็นเวทีเดียวในยุโรปที่จัดในรูปแบบการสร้างเครือข่ายระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ตลอดจนเป็นแหล่งรวมของผู้ซื้อและผู้ขายชาวต่างชาติทั้งในธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอาหาร การจัดเลี้ยง กีฬา และธุรกิจเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบการสาขาอาหารในแถบยุโรป อาทิ เบลเยี่ยม โปแลนด์ นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศส สเปน ไอร์แลนด์และสหราชอาณาจักร ประมาณ 220 บริษัท

66 62