ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานเชียงใหม่) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม “การประยุกต์ใช้ระบบ HAL-Q พร้อมระบบ SILK สำหรับการผลิตอาหารฮาลาลปลอดภัยในสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดอาหารฮาลาลอาเซียน” โดยมี นายประสงค์ นิลบรรจง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ร่วมกับนายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในการกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมอีกทั้ง อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานเชียงใหม่) ให้การกล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าทีมงานพัฒนาระบบคุณภาพ และพนักงานระดับปฏิบัติงานของสถานประกอบการผลิตอาหารฮาลาลให้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในพื้นที่โดยใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาล อันเป็นแนวทางอันนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การบริการอาหารธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในพื้นที่ภาคเหนือต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมในครั้งนี้มากกว่า 40 คน จัดขึ้น ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2556